Nej v Praze: Pravidla a podmínky

Pravidla a podmínky hlasování a účasti v soutěži

Expats.cz Staff

Written by Expats.cz Staff Published on 24.01.2014 17:06:58 (updated on 24.01.2014) Reading time: 4 minutes

 

PRAVIDLA A PODMÍNKY MARKETINGOVÉHO HLASOVÁNÍ

pořádané společností

Howlings s.r.o., IČ 27572102 se sídlem Vítkova 244/8, Karlín, 186 00 Praha 8

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, oddíl C, vložka 114269.

(dále jen „Podmínky“)

1.OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.Tyto Podmínky stanovují závazná pravidla a podmínky marketingového hlasování s názvem „Nej v Praze“ (dále jen „Hlasování“), jež je provozováno společností Howlings s.r.o. (dále jen „Pořadatel“). Tyto Podmínky dále stanovují podmínky, za kterých je možné zúčastnit se Hlasování a způsob určení výherců. 

1.2.Vztahy mezi Pořadatelem a účastníky Hlasování se řídí výhradně těmito podmínkami, není-li dále stanoveno jinak.


2.DOBA A MÍSTO KONÁNÍ HLASOVÁNÍ

2.1.Hlasování probíhá v různých termínech na Internetových stránkách, které jsou účastníkům zpřístupněny po celou dobu trvání Hlasování. Pořadatel si však vyhrazuje právo, zejména z důvodů technických problému, pozastavit provoz Internetových stránek. Doba trvání Hlasování bude oznámena na webových stránkách.

2.2.Hlasování probíhá výhradně na území České republiky.


3.PODMÍNKY ÚČASTI V HLASOVÁNÍ

3.1.Účastníkem Hlasování může být pouze osoba starší 15 let, která je plně svéprávná, má doručovací adresu na území České republiky, a která splní veškeré podmínky uvedené v těchto Podmínkách, zejména:

i)se na Internetových stránkách zúčastní hlasování “Nej v Praze! a udělí platný hlas;

ii)poskytne Pořadateli veškeré povinné údaje určené Pořadatelem, zejména email, telefonní číslo a jméno a příjmení; pokud jsou požadované.

3.2.Hlasování se může každá osoba zúčastnit pouze jednou.

3.3.O hlasování a účasti v Hlasování bude každá osoba splňující Podmínky informována Pořadatelem prostřednictvím emailu.

3.4.Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli přezkoumat, že účastník Hlasování splňuje veškeré podmínky Hlasování a účastník je povinen doložit na případnou výzvu Pořadatele, že splňuje veškeré podmínky Hlasování.

3.5.V případě, že Pořadatel zjistí, že účastník Hlasování nesplňuje její podmínky, je kdykoli oprávněn ho ze Hlasování bez jakékoli náhrady vyřadit.

4.SEZNAM RESTAURACÍ

4.1.Seznam restaurací byl sestaven společností Howlings s.r.o. za pomoci online partnerství v gastronomické komunitě. Na základě těchto partnerství byly dodány seznamy nejoblíbenějších restaurací. Také byly použity výsledky průzkumu na sociálních sítích a doporučení expertů v oblasti gastronomie. Seznam restaurací je alfabetický pro zajištění rovných podmínek pro všechny provozovny. 

 


5.POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

5.1.Účastník Hlasování výslovně udílí Pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních a jiných údajů za účelem účasti v Hlasování a vyhodnocení výsledků Hlasování, případně za účelem zasílání obchodních sdělení obsahujících informace o činnost Pořadatele, a to zejména se zpracováním, shromažďováním, ukládáním, používáním předáváním a likvidací osobních údajů účastníků Hlasování a to po dobu neurčitou.

5.2.Osobními údaji poskytnutými účastníky Hlasování se zejména rozumí jméno, příjmení, emailová adresa.

5.3.Účastník Hlasování souhlasí s tím, že jeho osobní údaje mohou být sděleny jinému správci osobních údajů, a to za účelem nabízení obchodu a služeb dle ust. § 5 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění. Tento souhlas může každý účastník Hlasování kdykoli odvolat doručeným písemného odvolání souhlasu na adresu sídla Pořadatele.

5.4.Veškeré údaje, které Účastník Provozovateli Hlasování sdělí, budou uchovávány a zpracovávány pomocí zabezpečených počítačových databází a zabezpečených počítačových sítí a nebudou k nim mít přístup žádné nepovolané osoby.

5.5.Účastník Hlasování je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány. Účastník Hlasování bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. 

5.6.Pokud Účastník Hlasování své výše uvedené souhlasy odvolá, ztrácí nárok na výhru.

 

5.7.Výherce se zavazuje sdělit Pořadateli Hlasování na základě výzvy další údaje, které budou nezbytné pro jeho identifikaci (zejména jméno, příjmení, příp. kontaktní adresu) a v případě jejich změny bezodkladně sdělit takovou informaci Pořadateli Hlasování. Pokud výherce takové údaje Provozovatelovi Hlasování nesdělí, nebo pokud je uvede nepravdivě, nebo není-li možné na základě sdělených údajů výherce kontaktovat nebo identifikovat, je Pořadatel Hlasování oprávněn výherce z Hlasování vyloučit.

Would you like us to write about your business? Find out more