What's on


HRS 10: Jan Verwoert / Fake Fate / Přednáška a diskuzeDetails


Event expired

Hope Recycling Station a Goethe Institut v Praze vás zvou na přednášku a diskuzi

Jan Verwoert: Fake Fate
&
Mareike Dittmer (Frieze)
Václav Jánoščík
Noemi Smolik

16. března 2018 od 17.00
UMPRUM
Náměstí Jana Palacha 80, Praha 1
Místnost 115


Falešný osud

Jak bojovat proti osudové přitažlivosti Turbofeudalismu a přemoci Říši laciného vkusu dřív, než ona dostane nás? Politika se stává existencionální, když se položí otázka: kdo jsme, když máme společně žít a umírat? Levice říká: „Jsme racionální bytosti, takže můžeme udělat život leší pro každého, když se o to pokusíme. Pokrok je možný". Pravice odpovídá: „Proč se stát lepšími? Nejsme dost dobří takoví jací jsme? Jsme jedna rodina, jeden národ, osudově spojení naší minulostí, loajální k našim králům, magnátům a oligarchům, domácím císařům Turbofeudalismu!” Je to divné, idkyž se chová jako panstvo, mafie nebyla nikdy víc než druhořadá horní vrstva společnosti. Historicky řečeno, chovají se jako náhradníci zaniklé aristokracie. každý to ví a vidí, mrknutí oligarchy je lepkavé, kýčovité, teatrální. Mar-a-Lago je nereálné. Turbofeudalismus je falešný, tak proč bychom měli nechat císaře se povyšovat a zpečetit náš osud? Protože se nás to dotýká. Diskutování o Trumpovi je jako poslouchat Mariah Carey o vánocích: naprosto nevyhnutelné.
I kdybychom měli nevyhnutelně podléhat říši nových zákonů nevkusu, co tento osud nabízí? Národní izolaci, kulturní smrštění, endogamické rozpuštění předcházející nukleární válku? Thantalos je konzervativní cestou. Ale co by řekla Mariah? Můžeme si představit vánoční speciál s Carey režírovaný Brechtem nebo Fassbinderem, Passolinim nebo Sarah Silverman? Dramatická neautenticita je nakonec důvod, proč máme rádi svatby a pohřby. Možná to je proto, že zde bude vždy něco komicky tragického a osudově teatrálního na společenských ceremoniích, které obklopují sex a smrt. Může to levice přemrštit a být v depresi z absurdity existence? Ne v konzervativním tónu fatálního konce, ale ve stylu existenciální otevřenosti vyvíjející se v odevzdání se budoucnosti, kterou ještě neznáme?

Jan Verwoert

::

Jan Verwoert je kritik a spisovatel o současném umění a kulturních teorií žijící v Berlíně. Je přispívající, editorem časopisu Frieze a jeho texty se objevily v různých časopisech, antologiích a monografiích. Vyučuje na Piet Zwart Institute v Rotterdamu. Je profesorem teorie na Oslo National Academy of the Arts hostujícím profesorem na UdK Graduate School v Berlíně. Je autorem Bas Jan Ader: In Search of the Miraculous, MIT Press/Afterall Books 2006, sbírky esejů Tell Me What You Want What You Really Really Want, Sternberg Press/Piet Zwart Institute 2010, společně s Michaelem Stevensonem, Animal Spirits — Fables in the Parlance of Our Time, Christoph Keller Editions, JRP, Curych 2013, druhá sbíra jeho esejů Cookie! vydaná Sternberg Press/Piet Zwart Institute 2014 a editorem antologie uměleckého vědění No New Kind of Duck — Would I know how to say what I do?, Diaphanes & UdK Graduate School, Curych-Berlín 2016.


EN:

Hope Recycling Station and Goethe-Institut Prag invite for a lecture and discussion

Jan Verwoert: Fake Fate
&
Mareike Dittmer (Frieze)
Václav Jánoščík
Noemi Smolik

Lecture and panel discussion
March 16, 2018 from 5PM
UMPRUM
Náměstí Jana Palacha 80, Praha 1
Hall 115


Fake Fate

How to fight the fatal attraction of Turbofeudalism and beat the Empire of the Tacky to the punch? Politics get existential when the question is raised: Who are we to live and die together? The Left says: "We are rational beings so, yes, we can… make life better for everyone, if we try. Progress is possible." The Right responds: "Why become better? Are we not good enough, as we are? We are family, one people, fatefully united by our past, loyal to our royals, the tycoons and oligarchs, home-grown Emperors of Turbofeudalism!" It's weird: Even though they act like gentry, mafia was never more than a second-hand upper-crust. Historically speaking, they acted as surrogates for a faded aristocracy. Everybody knows and sees: Oligarch bling is tacky, trashy, camp. Mar-a-Lago is unreal. Turbofeudalism is fake, so why would we let upstart Emperors seal our fate? Because we relate. Discussing Trump is like listening to Mariah Carey over Christmas: effectively inevitable.
If therefore we should inescapably be subjected to the Empire of the Tacky's new rule, what does this fate hold in store? National isolation, cultural shrinkage, endogamic meltdown preceding nuclear war? Indeed Thanatos is a conservative drive. But what would Mariah really say? Could we imagine a Carey-Xmas special directed by Brecht or Fassbinder, Pasolini or Sarah Silverman? Dramatic inauthenticity, after all, is what we love weddings and funerals for. Perhaps this is because there will always be something comically tragic and fatefully camp about social ceremonies surrounding sex and death. Can the Left camp it up and be down with the absurdity of existence? Not in the conservative key of fatal closure, but in the style of an existential openness of a full-fledged dedication to a future we do not yet know?

Jan Verwoert

::

Jan Verwoert is a critic and writer on contemporary art and cultural theory, based in Berlin. He is a contributing editor of Frieze magazine and his writing has appeared in different journals, anthologies and monographs. He teaches at the Piet Zwart Institute Rotterdam. He is a professor for theory at the Oslo National Academy of the Arts and guest professor at the UdK Graduate School, Berlin. He is the author of Bas Jan Ader: In Search of the Miraculous, MIT Press/Afterall Books 2006, the essay collection Tell Me What You Want What You Really Really Want, Sternberg Press/Piet Zwart Institute 2010, together with Michael Stevenson, Animal Spirits — Fables in the Parlance of Our Time, Christoph Keller Editions, JRP, Zurich 2013, a second collection of his essays Cookie! published by Sternberg Press/Piet Zwart Institute 2014 and editor of the anthology on artistic knowledge No New Kind of Duck — Would I know how to say what I do?, Diaphanes & UdK Graduate School, Zurich-Berlin 2016.


https://www.udk-berlin.de/forschung/graduiertenschule/mitarbeiterinnen-kontakt/jan-verwoert/
#UdK #PietZwartInstituteRotterdam #OsloNationalAcademyOfTheArts
#MITpress #Afrerallbooks #Sternberpress

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
náměstí Jana Palacha 80/3
Prague
11693

Price

-

Language

-

Phone

-

Email

-

Nearest metro

-

Nearest tram

-

Event links

FB event details

Jobs in Prague for English & Multilingual Speakers

Click for 100's of jobs in Prague for English and multilingual speakers in Prague.

Show all jobs