What's on


1.7 / Zsuzsa RózsavölgyiDetails


Event expired

FOR ENGLISH SCROLL DOWN // Hravý a sarkastický sólový projekt Zsuzsy Rózsavölgyi o různých společenských aspektech ženského těla a ženských rolí, zkoumá společenská omezení a kastraci ženské přirozenosti reklamou, mediální manipulací, tradicí nebo pouhou hloupostí. Forma inscenace je prostá a intimní, vše se odehrává pohybem a tancem prostým jakéhokoli přikrášlování, což nám dává pocit, že i my bychom mohli s našimi nedokonalými těly stát na jevišti s ní a jejími myšlenkami. Odkrývání tabu a osobní zpovědi o tom, co znamená žít v ženském těle ve střední Evropě v roce 2018. Akce je součástí Bazaar Festival 2018.

“O tématech stereotypů krásy a ženskosti a sexuálních tabu je v (přednáškové) performaci Zsuzsy Rozsavolgyi 1.7 pojednáváno s osvěžující upřímností, sarkastickým humorem a silnou (sebe-)ironií, což je skvělý způsob, jak uvést adolescenty do světa divadla. Číslo 1.7 je současnou mírou porodnosti na jednu evropskou ženu – tedy stěží tolik, aby byla zachována naše společnost a kultura. Někteří tohoto čísla využívají, aby mohli ženám říkat, co mají dělat se svými těly. Upřímnost Zsuzsy Rózsavölgyi občas popíchne, občas dokáže udeřit velkou silou, zatímco v mezičase na jevišti vytváří otevřený a rovný prostor, ve kterém je odlišnému smýšlení věnována absolutní svoboda a povzbuzující autonomie.” (Orsolya Bálint, kritička)

'Východiskem pro můj sólový projekt je myšlenka, že mé vlastní tělo je komunikací samo o sobě a o sobě samém. Vše, co je potřeba dělat, abych vykomunikovala nějaký smysl, je zkrátka existovat. Velikost, barva, vůně, stav mého těla a především jeho pohlaví, vykomunikuje kontext, ve kterém existuji, postavu a roli, kterou na sebe vezmu. Co vidíte, když na jevišti vidíte ženské tělo? Co ženské tělo sděluje? A jak bychom sdělení tohoto ženského těla mohli přetransformovat?' (Zsuzsa Rózsavölgyi)

Koncept a choreografie: Zsuzsa Rózsavölgyi
Hudba: Ryan Seaton
Animace: Viktor Vicsek
Světla: Zoltán Nagy
Produkční manažer: Dóra Trifonov
Produkce:SÍN Culture Centre

Trailer: vimeo.com/194012352

Podpořili: National Cultural Fund of Hungary, MU Theatre, Budapest Municipality, Baryshnikov Arts Centre, Staféta, Füge Production, BVA. Tento projekt byl realizovaný v rámci Staféta, programu města Budapešť.

---ENGLISH VERSION---

Zsuzsa Rózsavölgyi’s playful and sarcastic handmade solo piece, featuring video inserts on various social aspects of the female body and roles, investigates society’s restraining and castrating effect on female nature through advertisements, media manipulation, tradition or just mere stupidity. It is performed in a simple, personal voice, through movement and dance bare of any fabrication, which makes us feel that we could be there on stage with her with our imperfect bodies, with her thoughts. Revealing taboos and personal confessions about living in a female body in Central Europe in 2018. 1.7 is a part of Bazaar Festival 2018

“Stereotypes of beauty and femininity and sexual taboos, are discussed with refreshing candidness, sarcastic humour and thick (self-)irony in the (lecture) performance 1.7 by Zsuzsa Rozsavolgyi, which would be a great choice for introducing adolescents into the world of theatre. 1.7 is the current birth rate among European women, barely enough to sustain our society and culture. Some people use this figure as justification for trying to tell women what to do with their bodies. Her frankness stings at times, and packs a powerful punch at others, and meanwhile she creates an open and equal space on stage, in which unlimited freedom is given to thinking differently and encouraging autonomy.” Orsolya Bálint, critic

‘The starting point of my solo piece is that my very being is communication in and of itself. All I need to do is to barely exist in order to communicate meaning. The size, colour, smell, state of my body and above all its gender will communicate a context in which I exist, a character, a role that I take. What do you see when you see a female body on stage? What is that a female body communicates? How could we transform the meaning of this female body?’ (Zs.R.)

Concept and choreography: Zsuzsa Rózsavölgyi
Music: Ryan Seaton
Animation: Viktor Vicsek
Light: Zoltán Nagy
Production manager: Dóra Trifonov
Producer: SÍN Culture Centre

Trailer: vimeo.com/194012352

Supporters: National Cultural Fund of Hungary, MU Theatre, Budapest Municipality, Baryshnikov Arts Centre, Staféta, Füge Production, BVA
The production was realised within the framework of Staféta, a programme by the Budapest Municipality.

Studio ALTA
U Výstaviště 21
Prague
17000

Price

-

Language

-

Phone

-

Email

-

Nearest metro

-

Nearest tram

-

Event links

FB event details

Jobs in Prague for English & Multilingual Speakers

Click for 100's of jobs in Prague for English and multilingual speakers in Prague.

Show all jobs