What's on


-

Memoarium Loci // Martin VlčekDetails


Event expired

for English scroll down
~~~
The White Room srdečně zve na vernisáž výstavy
MEMOARIUM LOCI A/B
Martin Vlček

27.2. - 27.3. 2018
**
Memoarium Loci A, je fází přenosu místa opuštěné textilní továrny formou performativních intervencí.

vernisáž 27.2. 2018 v 18:00 hod
Zahájení proběhne souběžně s výstavou Reality Testing// Andrej Ševčík & Andrea Uváčiková v prostoru Pragovka Gallery.
18:30 Performance Martina Vlčka v The White Room
19:00 Kafe Pragovka: Křest knihy M. Sosoi: DIVÁ BÁRO / hosté: Kill The Dandies!


Memoarium Loci B pak metaforicky přenese téma domova, bytu.

vernisáž 11.3. 2018 v 18:00 hod


**
Martin Vlček je absolventem kulturologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Ateliéru Nových Médií na ZUČ v Plzni a Divadelní fakulty AMU v Praze. Ve své práci se zabývá mentalitou prostoru, jeho osobní historií, zkoumá prostředky, které se používají v současné konceptuální a teoretické tvorbě. Vlček dlouhodobě pracuje s přesahy scénografie, instalace, site-specific a umně se chytá marginálních prvků či okamžiků, které běžnému divákovi často unikají.

Od roku 2008 se Vlček ve své práci věnuje především tématu člověk-místo-paměť. Jsou místa a budovy, které mizí z map, nebo jsou opuštěná. Vstoupíme-li do nich, nejsou nikdy stejná, mění se a stejně tak i my. Pro výstavu v The White Room si připravil několik zástupců, ke kterým má silný vztah. Zážitek s plnou autenticitou v určitém prostoru je sice nepřenositelný a nezdokumentovatelný, pokouší se jej ale i přesto přeměnit v hmotný artefakt, portrét a do jisté míry i autoportrét. výstava bude poněkud netradičně rozdělena na dva vzájemně propojené celky se dvěma rovnocennými vernisážemi; celkový dojem vznikne v mysli diváka po navštívení obou vernisáží.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MEMOARIUM LOCI A/B
Martin Vlček

27.2. - 27.3. 2018
**
Memoarium Loci A, is the phase of the transformation of the abandoned textile factory by performative interventions.

vernissage 27.2. 2018 18:00
vernissage 27.2. 2018 18:00
Synchronized Opening with exhibition Reality Testing// Andrej Ševčík & Andrea Uváčiková
18:30 Performance Martina Vlčka v The White Room
19:00 Kafe Pragovka: Křest knihy M. Sosoi: DIVÁ BÁRO / hosté: Kill The Dandies! (reading from Book M. Sosoi, + Koncert Kill the Dandies)


Memoarium Loci B then metaphorically transfers the theme of home, flat.

vernissage 11.3. 2018 18:00
***

Martin Vlček is a graduate of culturology at the Faculty of Arts of the Charles University, the New Media Studio at ZUČ in Pilsen and the Theater Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague. In his work he deals with the mentality of space, his personal history, examines the means that are used in contemporary conceptual and theoretical work. Vlček has long been working with scenography, installation, site-specific overlaps, and seamlessly capturing the marginal elements or moments that often escape ordinary viewers.

Since 2008, Vlček has devoted his work to the theme of man-space-memory. There are places and buildings that disappear from the map or are abandoned. If we enter them, they are never the same, they change, and so do we. For the show in The White Room he has prepared several representatives to whom he has a strong relationship. An experience with full authenticity in a certain space is untenable and undocumented, yet attempts to transform it into a material artifact, a portrait, and to a certain extent a self-portrait.

The White Room
Kolbenova 923/34
Prague
19000

Price

-

Language

-

Phone

-

Email

-

Nearest metro

-

Nearest tram

-

Event links

FB event details

Jobs in Prague for English & Multilingual Speakers

Click for 100's of jobs in Prague for English and multilingual speakers in Prague.

Show all jobs