What's on


-

Karolína Rossi Ducha vidětDetails


Event expired

vernisáž se uskuteční 30. 1. 2018 v 18:00, výstava potrvá do 24. 2. 2018
kurátorka: Lenka Sýkorová

Karolína Rossi vystudovala pražskou Akademii výtvarných umění v ateliéru Grafiky II pod vedením Vladimíra Kokolii. Ve svých obrazech dlouhodobě zkoumá možnosti lidské představivosti. Pokládá si otázku: Jak funguje lidská představivost ve chvíli, kdy něco známe pouze z jiných zdrojů a nemáme možnost se k věci sami fyzicky přiblížit? Jako příklad uvádí Mariánský příkop v Tichém oceánu či vesmír. Právě ona inspirace přírodou stojí za promyšlenými kompozicemi na pomezí reálných zobrazení a abstrakce. Jemné provedení maleb diváky vedou říšemi, které v reálu existují, ale k jejich uchopení je potřeba i špetka fantazie. Autorku zajímají limity představivosti ve chvíli, kdy jsou stanoveny konkrétní impulsy bez faktických znalostí.

Její tvorba je založena na soustředěné práci a celkovém zklidnění mysli. Zároveň reflektuje současný svět, ve kterém vládne chaos způsobený přehršlí informací jak vizuálních, tak textových, které pod časovým presem často vnímáme fragmentárně. A tak si autorka klade další důležitou otázku: Jak jsme schopni vnímat věci kolem nás celistvě? Limity lidské mysli a fragmenty světa internetu jsou tak důležitým prvkem i současné výstavy v Altánu Klamovka. Ta byla vytvořena přímo pro prostor galerie a poukazuje na moment zjevení se, jako něčeho neuchopitelného. Samotná historie budovy v neogotickém stylu se stala výzvou pro nový ucelený soubor maleb, který svou instalací posouvá malířské médium do jistého přesahu do prostoru formou instalace.


Lenka Sýkorová
--------------------------en
The opening will take place on January 30, 2018 from 6 pm.
The exhibition will run until February 24, 2018.

Karolína Rossi graduated from the Academy of Fine Arts, Graphics II Studio led by Vladimír Kokolia. In her paintings, she has been exploring the potential of human imagination. She asks the following question: “How does human imagination work when we know something from other sources only and we cannot actually see it? As an example, she mentions the Mariana Trench in the Pacific Ocean or the universe. It is this inspiration by nature that is behind her thought-out compositions at the intersection of realistic paintings and abstraction. Her paintings take viewers through realms that actually exist but require a little bit of imagination to grasp them. The author is interested in the limits of imagination when there are concrete impulses without actual knowledge.

Her artwork is based on concentration and a quiescent state of mind, while reflecting the present world full of chaos caused by an oversaturation of visual and written information that we often perceive in fragments because we are pressed for time. And so, the author asks another important question: “Are we able to perceive things around us in their entirety?” The limits of the human mind and the fragments of the Internet world have thus become an important element of the current exhibition in Altán Klamovka Gallery. The exhibition was created for the gallery space and points us the moment of revelation as something elusive. The history of the Neo-Gothic gallery was a challenge for the new comprehensive installation of paintings that in a way overlaps into the space.


Lenka Sýkorová

Altán Klamovka
park Klamovka
Prague
15000

Price

-

Language

-

Phone

-

Email

-

Nearest metro

-

Nearest tram

-

Event links

FB event details

Jobs in Prague for English & Multilingual Speakers

Click for 100's of jobs in Prague for English and multilingual speakers in Prague.

Show all jobs